(843) 761-8743
O firmie

Logowanie

E-mail:
Has³o:

Zarejestruj siê
6788010266
Firma ELTOM dzia³a na runku ³o¿ysk toczonych, uszczelnieñ technicznych oraz pasów klinowych od 1995 roku.

W tym czasie firma nieustannie siê rozwija pragn±c spe³niæ oczekiwania swoich klientów. Z racji tego na bie¿±co poszerzamy nasz± ofertê, dziêki czemu stworzyli¶my magazyn, w którym w ci±g³ej sprzeda¿y znajduje siê blisko 10 tysiêcy pozycji asortymentowych.


W naszej ofercie znajduj± siê ³o¿yska uznanych producentów takich jak: CX, NTN, NSK, PPL, TORRINGTON, FAG, SKF, INA, BOSCH itp.


Obok ³o¿ysk polecamy Pañstwu szerok± gamê pasów napêdowych wszelkiego rodzaju takich producentów jak: STOMIL SANOK, GATES, OPTIBELT, PIX.

Jako firma dysponuj±ca nowoczesnymi systemami komunikacji i logistyki oraz wyszkolon± kadr± fachowców zapewniamy naszym klientom wszechstronne profesjonalne wsparcie w zakresie techniki ³o¿yskowej.


Jeste¶my przekonani, ¿e wspó³praca z P. H. ELTOM pomo¿e Pañstwa firmie w odniesieniu sukcesu rynkowego, ¿e nasza oferta bêdzie najbardziej konkurencyjna i spe³ni wszystkie Pañstwa oczekiwania zarówno w zakresie jako¶ci jak i ceny.


Zapraszamy do wspó³pracy.eltom.tel


£o¿yska samochowdowe, uszczelniacze

626-432-0324 | many-pillared | Magazyn | Katalogi | 2603700976
© 2008 Elima .: W sieci liczy siê POZYCJA!!! :: Ta strona mierzy wysoko dziêki (604) 744-2231:. widoczni.com.pl


559-438-2305